Course: Fundamental theory of midwifery

» List of faculties » FZS » KPZ
Course title Fundamental theory of midwifery
Course code KPZ/P1TPA
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Petržílková Helena, Mgr.
 • Škorničková Zuzana, Mgr.
 • Moravcová Markéta, Mgr. Ph.D.
 • Pavlová Petra, Mgr. Ph.D.
Course content
Basic terminology and concepts of nursing. Development of nursing and midwifery. Development of education of midwives. The profession of midwifery - image, role, competencies, and ethical aspects. Professional organizations in the Czech Republic and abroad. The regulatory system of practice in midwifery, lifelong learning system, registration. Fundamental terminology and concepts of nursing. Development of illness: Holistic theories. Theory of human needs. Nursing methodology: The nursing process. Conceptual models and theories in nursing. The NNN - NANDA-I, NIC, NOC Alliance. Classification systems in midwifery and nursing. Documentation in midwifery, an overview of assessment scales and tests, their importance and use in the practice of midwives. Work with the documentation in midwifery. Rating scales and tests. Professional role: Midwife. Assessment of the female client´s physical needs - model situations: resolution, establishing nursing diagnoses. Assessment of the female client´s psychological needs - model situations: resolution, establishing nursing diagnoses. Assessment of the female client´s social needs - model situations: resolution, establishing nursing diagnoses.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Skills training
Learning outcomes
The aim of the course is to acquaint students with the theory of the field, history and development with a focus on midwifery, a significant personality, methodology - the process in midwifery practice, the needs of the person with an orientation to the woman and the child, multiculturalism.
Student applies the knowledge gained in the care in the midwifery practice of woman and child.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Completion of compulsory attendance at the lectures and practicum sessions. Completion of a written test or oral examination according to the course guarantor's decision.
Recommended literature
 • Vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odbor. pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • BULECHEK, G. M.; BUTCHER, H. K. a kol. Nursing Interventions Classification (NIC). 1. vyd. St. Louis: MOSBY, 2013.
 • DOLEŽAL, A. Od babictví k porodnictví. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001.
 • JAROŠOVÁ, D. Vybrané ošetřovatelské modely a teorie. 1. vyd. Ostrava: OU ZSF, 2003.
 • JOHNSON, M.; MOORHEAD, S.; BULECHEK, G.; BUTCHER, H.; MAAS, M.; SWANSON, E.:. NOC and NIC Linkageas to NANDA-I and Clinical Conditions: Supporting Critical Reasoning and Quality Care. 3. vyd. St. Louis: Mosby, 2012.
 • MAREČKOVÁ, J. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. 1. vyd. Praha: Grada, 2006.
 • MASTILIAKOVÁ, D. Holistické přístupy v péči o zdraví. 2. vyd. Brno: NCO NZO, 2007.
 • MASTILIAKOVÁ, D. Úvod do ošetřovatelství II. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005.
 • MOORHEAD, S.; JOHNSON, M. A kol. Nursing Outcomes Classification (NOC). 1. vyd. St. Louis: MOSBY, 2008.
 • NANDA INTERNATIONAL. Ošetřovatelské diagnózy definice a klasifikace: 2015-2017. 1. vyd. Praha: Grada, 2015.
 • PAVLÍKOVÁ, S. Modely ošetřovatelství v kostce. 1. vyd. Praha: Grada, 2005.
 • PLEVOVÁ, I. A kol. Ošetřovatelství I., II. 1. vyd. Praha: Grada, 2011.
 • PLEVOVÁ, I.; SLOWIK, R. Vybrané kapitoly z historie ošetřovatelství. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008.
 • PORTER, R. Největší dobrodiní lidstva - historie medicíny od starověku po současnost. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2001.
 • SIKOROVÁ, L. Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu. 1. vyd. Praha: Grada, 2012.
 • STAŇKOVÁ, M. Galerie historických osobností. 1. vyd. Brno: IDVZP, 2001.
 • ŠAMÁNKOVÁ, M. a kol. Lidské potřeby ve zdraví a nemoci: aplikované v ošetřovatelském procesu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011.
 • TRACHTOVÁ, E. a kol. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 3. vyd. Brno: NCO NZO, 2013.
 • VRÁNOVÁ, V. Historie babictví a současnost porodní asistence. 1. vyd. Olomouc: VUP, 2007.
 • WORKMAN, B. A.; BENNETT, C. L. Klíčové dovednosti sester. 1. vyd. Praha: Grada, 2006.
 • ŽIAKOVÁ, K.; JAROŠOVÁ, D.; ČÁP, J. a kol. Ošetřovatelství - konceptuální modely a teorie. 1. vyd. Ostrava: OS ZSF, 2005.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Studies Midwife (2013) Health service 1 Winter
Faculty of Health Studies Midwife (2014) Health service 1 Winter
Faculty of Health Studies Midwife (2016) Health service 1 Winter