Course: Health and social politics

» List of faculties » FZS » KPZ
Course title Health and social politics
Course code KPZ/P1ZDP
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Duková Ivana, PhDr. Mgr.
 • Papršteinová Markéta, Mgr. Ph.D.
Course content
Health and its determinants. Health education methods and their use. A healthy way of life. General epidemiology and its methods. Hygiene and epidemiology in relation to public health protection. The incidence of infectious diseases and their prevention. Prevention of nosocomial infections. Substance dependence issues. Nosocomial medicine. Public health of the EU and the WHO. Health policy of the EU and the WHO. Implementation of the WHO health policy at the national level. Types and forms of health services and the conditions for their provision in health care facilities. International classification. Healthcare statistics. Modifiable determinants of health. Health education methods and their use. Implementation of the WHO health policy at the national level. Healthcare statistics and demographics.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Skills training
Learning outcomes
The aim of the course is to familiarize students with the complex issues of state health policy with a priority focus on prevention supporting health. The subject further specifically deals with international cooperation in the health sector, with WHO tasks, including its structure, with the basic health systems in the world and with the authorities of the health protection and their tasks.
By completing the course, the student acquires professional knowledge and skills from the field of aid and maintain health by adhering to a healthy lifestyle with effective education and provision of information when the identified risks and in direct threat to the health of individuals, families and communities. Student uses a variety of educational methods in health care and the prevention of disease in individuals, groups and whole society. Student knows the basics of hygiene and epidemiology in connection with the protection of public health and he/ she applies acquired knowledge and skills in practice. Student is versed in national and transnational organisation and application of health policies, and he/ she can use this knowledge in his work.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Oral examination, Home assignment evaluation, Presentation

Completion of compulsory attendance at the lectures and practicum sessions. Completion of a written test or oral examination according to the course guarantor's decision.
Recommended literature
 • WHO: ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace. Praha: WHO Regionální úřadovna pro Evropu, 2000.
 • DURDISOVÁ, J. Ekonomika zdraví. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2005.
 • FAIT, T. a kol. Preventivní medicína. 2. rozšíř. a přeprac. vyd. Praha: Maxdorf Jessenius, 2008.
 • HOLČÍK, J. Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2010.
 • JANEČKOVÁ, H.; HNILICOVÁ, H. Úvod do veřejného zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Portál, 2009.
 • KOMÁREK, L. a kol. Ochrana a podpora zdraví. 1. vyd. Praha: Nadace CINDI, 3. Lékařská fakulta UK, 2011.
 • KREBS, V. Sociální politika. 5. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010.
 • NEŠPOR, K. Návykové chování. 3. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2007.
 • VRUBLOVÁ, Y. Zdravý životní styl. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Studies Midwife (2013) Health service 1 Winter
Faculty of Health Studies Midwife (2014) Health service 1 Winter
Faculty of Health Studies Midwife (2016) Health service 1 Winter