Course: Special pedagogy

» List of faculties » FZS » KPZ
Course title Special pedagogy
Course code KPZ/P2SPG
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Čermák Zdeněk, PhDr.
 • Neubauer Karel, doc. PaedDr. Ph.D.
 • Faltová Barbora, Mgr.
Course content
Special pedagogy as a study and scientific discipline. History of care for people with disabilities. The influence of current changes in the education of pupils with special needs, and integration. The national plan for the creation of equal opportunities for people with a health disability. The system of special pedagogy. Introduction to issues of people with mental retardation, dementia, and autism spectrum disorders. Introduction to issues of people with physical disability, health impairment, and to issues of the ill. Introduction to issues of people with sensory disabilities. Introduction to speech therapy. Introduction to issues of people with impaired socialization, behavioural and emotional disorders, and to issues of people with addictions. Introduction to issues of people with multiple disabilities. Issues of people with specific learning disabilities and with the ADHD syndrome. Early childhood special pedagogy and early care. Special pedagogical andragogy and gerontagogy. The position of a comprehensive, coordinated (re)habilitation in special pedagogy. Collaboration of specialized pedagogical institutions and non-governmental non-profit entities. Analysis of current trends in special pedagogy; school law. Current trends in the care of individuals with a disability - integration. Strategic documents of global organizations, the European Union, and the current legislative measures in the Cech Republic. Special pedagogy and frontier scientific disciplines including health and social work. Integration and inclusive education. Application of pedagogical and specialized pedagogical principles to practice. Current issues of target groups of special pedagogy. Alternative schools and alternative pedagogical concepts. Counselling facilities and leisure activities. Interdepartmental collaboration -schooling, health care, and social services. Sources of information for people with a disability.

Learning activities and teaching methods
unspecified, Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Methods of individual activities, Monitoring, Demonstration, Skills training, Work-related activities, Graphic and art activities, Stimulating activities (simulation, games, drama)
Learning outcomes
The aim of the subject is to provide students with basic pedagogical and special pedagogical conceptual apparatus including basic knowledge of the various fields of special pedagogy.
The student knows the causes, manifestations, and consequences of sensory disability, mental disability, communication disorders and impairments, physical defects, selected chronic illnesses, and specific learning disabilities and behavioural disorders.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Home assignment evaluation, Student performance assessment, Work-related product analysis, Didactic test

Completion of the assigned work. Completion of compulsory 80% attendance at the lectures and practicum sessions. Successful completion of an assignment test.
Recommended literature
 • Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014: schválený usnesením vlády České republiky ze dne 29. března 2010 č. 253. Praha: Úřad vlády České republiky, 2010.
 • FISCHER, S.; ŠKODA, J. Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Praha: Triton, 2008.
 • JESENSKÝ, J. Andragogika a gerontagogika handicapovaných. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-823-9.
 • Jesenský, Ján. Základy komprehenzivní speciální pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. ISBN 80-7041-196-1.
 • KRHUTOVÁ, L. Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. Olomouc: Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, 268 s., 2005. ISBN 80-903-6580-9.
 • LECHTA, V. Základy inkluzivní pedagogiky: dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Praha: Portál, 2010.
 • PIPEKOVÁ, J. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2010.
 • RENOTIÉROVÁ, M. Základy speciální pedagogiky I., II. Olomouc: UP, 2005.
 • SLOWÍK, J. Speciální pedagogika: prevence a diagnostika, terapie a poradenství, vzdělávání osob s různým postižením, člověk s handicapem a společnost. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-802-4717-333.
 • SÝKOROVÁ, K. Základy sociologie, filosofie a etiky pro pomáhající profese. Liberec: TUL, 2008. ISBN 978-80-7372-323-1.
 • Šándorová, Zdenka. Základy komprehenzívní a integrativní speciální pedagogiky raného věku : učební text pro studující speciální pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. ISBN 80-7041-259-3.
 • VÍTKOVÁ, M. (ed.). Integrativní školní (speciální) pedagogika: základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2004.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Studies Health and Social Worker (2014) Health service 1 Summer
Faculty of Health Studies Health and Social Worker (2013) Health service 1 Summer