Předmět: Laboratoř z klinické biochemie II

« Zpět
Název předmětu Laboratoř z klinické biochemie II
Kód předmětu KBBV/C041
Organizační forma výuky Laboratoř
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Královcová Pavla, Mgr. Ph.D.
  • Kanďár Roman, doc. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Laboratorní cvičení 1 Bezpečnost práce v klinicko-biochemické laboratoři. Analytické parametry metody. Definice pojmů jako linearita, správnost, přesnost, metoda standardních přídavků, metoda ředění vzorku, robustnost metody, mez stanovitelnosti, mez detekce Určení analytických parametrů vybrané metody (vybraný set): přesnost v sérii, linearita (kalibrační rozmezí včetně bodů pod a nad referenční mez, dle toho určit oblast linearity, mez stanovitelnosti a mez detekce; ověření správnosti kalibrační křivky pomocí kontrolního séra; statistické zhodnocení za použití software od firmy Trilobyte, QCExpert), správnost metodou standardních přídavků a ředícím pokusem 8 hodin Laboratorní cvičení 2 Laboratorní informační systém. LISSET: správa laboratorního informačního systému, LISANA: komunikace laboratorního informačního systému s analyzátorem, vytvoření dávky pro analyzátor, import výsledků. Analyzátor Cobas Mira a Olympus AU640, seznámení s obsluhou. Porovnání výsledků naměřených na analyzátoru Olympus AU640, analyzátoru Cobas Mira (Roche) a devítikanálového fotometru Labsystems Stanovení vybraného analytu v krevním séru (kontrolní materiál), moči na třech různých přístrojích a s principiálně odlišnou metodikou Příprava většího množství vzorků s velkým rozsahem koncentrací Statistické zhodnocení a porovnání výsledků získaných od tří různých přístrojů 8 hodin Laboratorní cvičení 3 Stanovení alfa-tokoferolu v plazmě metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s coulometrickou elektrochemickou detekcí 8 hodin Laboratorní cvičení 4 Stanovení vybraných antidepresiv metodou plynové chromatografie s plamenoionizačním detektorem 8 hodin

Studijní aktivity a metody výuky
Laborování
  • Praktická výuka - 40 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je připravit studenta pro práci v klinicko-biochemických laboratořích. V laboratořích klinické biochemie, vyučovaných ve třetím ročníku bakalářského typu studia, se studenti seznámili s principy stanovení běžně stanovovaných analytů, převažovaly spektrofotometrické metody a elektroforéza na gelu. V magisterském typu studia se studenti seznámí s náročnějšími metodami, jako je kapalinová a plynová chromatografie. Jelikož jsou laboratoře klinické biochemie vybaveny především moderními biochemickými analyzátory, učí se studenti ovládat biochemický analyzátor, včetně vytváření dávkových souborů v laboratorním informačním systému. Jedna z úloh se zabývá určením analytických parametrů dané metody (linearita, přesnost v sérii a mezi sériemi, výtěžnost, mez detekce a stanovitelnosti).Jedná se o 4 laboratorní cvičení formou bloků (8 hodin)
Posluchač je po absolvování předmětu schopen se orientovat v klinicko-biochemických laboratořích.
Předpoklady
KBBV/C346 nebo KBBV/C632 Laboratoř z klinické biochemie

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Analýza výkonu studenta

Závěrečná písemná zkouška
Doporučená literatura
  • Doležalová V. a spol. Laboratorní technika v klinické biochemii a toxikologii, 1995, IVPZ Brno.
  • Doležalová, V. Principy biochemických vyšetřovacích metod. Část I. a II.. 1. vyd. IDVPZ, Brno 1995, 374 s. + 223 s.
  • Jaroslav Racek. Klinická biochemie. Galén, 2006. ISBN 80-7262-324-9.
  • Masopust, J. Klinická biochemie I, II, (požadování a hodnocení biochemických vyšetření), Karolinum, 1998.
  • Racek, J. a kol. Klinická biochemie, Galén, Karolinum, 1999.
  • Zima, T. Laboratorní diagnostika, Galén, Praha, 2002.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta chemicko-technologická Analýza biologických materiálů (2016) Speciální a interdisciplinární obory 1 Letní
Fakulta chemicko-technologická Bioanalytik (2016) Chemické obory 1 Letní
Fakulta chemicko-technologická Bioanalytik (2015) Chemické obory 1 Letní
Fakulta chemicko-technologická Analýza biologických materiálů (2015) Speciální a interdisciplinární obory 1 Letní
Fakulta chemicko-technologická Bioanalytik (2013) Chemické obory 1 Letní
Fakulta chemicko-technologická Analýza biologických materiálů (2013) Speciální a interdisciplinární obory 1 Letní