Předmět: Laboratoř z mikrobiologie I

« Zpět
Název předmětu Laboratoř z mikrobiologie I
Kód předmětu KBBV/C348
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Moťková Petra, Ing. Ph.D.
  • Vydržalová Markéta, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Bezpečnost a zásady práce v mikrobiologické laboratoři, vybavení mikrobiologické laboratoře, způsoby sterilizace, dezinfekce, příprava skla, zásady aseptické práce, základní terminologie. Živné půdy (tekuté a tuhé) - příprava, sterilizace a rozlévání živných půd. Očkování mikroorganismů, nácvik očkování různými technikami, izolace čisté kultury, uchovávání a oživování bakteriálních kultur. Růst mikroorganismů na pevných a v tekutých živných půdách (půdy základní, selektivní, selektivně diagnostické) - hodnocení mikroskopických a morfologických znaků. Aerobní, mikroaerofilní a anaerobní inkubace. Vliv různých podmínek na růst mikroorganismů - pH, teplota, UV záření, osmotický tlak. Mikroskopické vyšetřovací metody - pozorování živých mikroorganismů v zástinu, fixace a barvení mikroorganismů. Barvení dle Grama, morfologie bakteriálních buněk, uspořádání v zorném poli. Barvení spor a pouzder. Acidorezistentní barvení - Ziehl-Neelsen, barvení podle Giemsy. Virologie - způsoby očkování tkáňových kultur, kuřecích embryí. Hemadsorpce, hemaglutinace. Mykologie - přímé pozorování mikroskopických hub v biologickém materiálu, GT-test, produkce chlamydospor a pseudomycelia u kvasinek, histologické preparáty. Kultivace klinicky významných hub. Druhy kultivačních médií. Příprava a pozorování nativního preparátu hub. Testy založené na přeměnách sacharidů - oxidace, fermentace, VP a MR test. Biochemické testy založené na přeměně dusíkatých látek a ostatní biochemické testy, mikrotesty.

Studijní aktivity a metody výuky
Laborování
Výstupy z učení
Cílem laboratorních cvičení je praktické osvojení laboratorních technik používaných v mikrobiologii a ověření teoretických znalostí, se kterými se studenti seznámili na přednáškách.
Student je schopen orientace v barvících metodách potřebných pro zjištění morfologie bakteriálních buněk, přípravě živných médií, kultivačních technikách a testech používaných k identifikaci mikroorganismů. Absolvování předmětu je základem pro studium speciální a klinické mikrobiologie.
Předpoklady
KBBV/C604 - Optické mikroskopické metody ve zdravotnictví

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Znalosti předmětu jsou prověřovány písemnou formou.
Doporučená literatura
  • VYTŘASOVÁ J., BÍLKOVÁ Z. Cvičení z obecné mikrobiologie. Univerzita Pardubice, 1998.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta chemicko-technologická Zdravotní laborant (2013) Zdravotnictví 2 Letní
Fakulta chemicko-technologická Zdravotní laborant (2016) Zdravotnictví 2 Letní
Fakulta chemicko-technologická Zdravotní laborant (2014) Zdravotnictví 2 Letní
Fakulta chemicko-technologická Zdravotní laborant (2015) Zdravotnictví 2 Letní