Předmět: Management jakosti klinických laboratoří

« Zpět
Název předmětu Management jakosti klinických laboratoří
Kód předmětu KBBV/C376
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Čegan Alexander, prof. Ing. CSc.
Obsah předmětu
Problematika managementu jakosti v klinické laboratoři. Mezinárodní normy. Directive 98/79/EU. ISO 15189:2000 - Quality management. EN 14136:2003 External quality assessment. Národní normy a zákony: ISO 15189:2004, ČSN EN ISO/IEC 17025:2001, 10012-1:2003. Vyhláška 296/2000 Sb. MZ a MZem. Zákon 130/2003, Zákon 123/2000, 274/2003 Národní akreditační středisko pro klinické laboratoře NASKL, zřizovatel, pravomoce, úkoly. Pravidla pro akreditaci klinických laboratoří. Jištění kvality. Tvorba národních standardů a akreditačních standardů klinických laboratoří ČSKB ČLS JEP a ČIA. Registry pracovníků laboratorní mediciny. Audity systému jakosti klinických laboratoří. Datový standard Ministerstva zdravotnictví, národní číselník laboratorních položek, struktura. Tvorba lokálního číselníku laboratorních položek. Laboratorní příručka a její struktura Vypracování standardních operačních postupů a jejich používání. Laboratorní informační systémy, provoz a komunikace s nemocničním inf. systémem. Elektronická archivace dokumentů v systému správné laboratorní praxe a jeho zabezpečení. Počitačové aplikace: DSMZ, NČLP, LIS a NIS - praktické použití.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
  • Příprava na zkoušku - 10 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
  • Příprava na souhrnný test - 5 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti se v předmětu seznámí s evropskými a domácími normami upravujícími systém managementu jakosti v klinických laboratořích. Budou seznámeni s požadavky Českého institutu pro akreditaci klinických laboratoří a se závaznými předpisy akreditačních standardů klinických laboratoří vydaných ČSKB ČLS JEP.
Student získá znalosti o obsahu evropských a domácích norem upravujících systém managementu jakosti v klinických laboratořích. Bude znát obsah a působnost evropské normy ISO 15189 a bude schopen zavést systém managementu jakosti dle zásad správné laboratorní praxe. Bude seznámen s praktickými požadavky Českého institutu pro akreditaci klinických laboratoří a se závaznými předpisy akreditačních standardů klinických laboratoří vydaných ČSKB ČLS JEP.
Předpoklady
nebyly specifikovány

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Ročníková zkoušková písemka - 75% zkoušky Ústní část zkoušky (1 otázka) - 25% zkoušky
Doporučená literatura
  • KOLEKTIV. Mezinárodní akreditační standardy pro laboratoře. Joint Commision Int. Grada, 2005.
  • KOLEKTIV. Správná laboratorní praxe-software firmy SEKK s.r.o.. Pardubice, 2004.
  • Pešek J. Tvorba systému jakosti ve zdravotnictví a lékárenství. Grada, 2003.
  • Šprongl L. Příručka k vnitřní kontrole kvality. ČSKB Praha, 2007. ISBN 978-80-254-1130-8.
  • WEINBERG S. Good laboratory practise regulations. Quality Assurance Unit. Virginia Tech., 1995.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta chemicko-technologická Zdravotní laborant (2015) Zdravotnictví 3 Letní
Fakulta chemicko-technologická Zdravotní laborant (2013) Zdravotnictví 3 Letní
Fakulta chemicko-technologická Zdravotní laborant (2016) Zdravotnictví 3 Letní
Fakulta chemicko-technologická Zdravotní laborant (2014) Zdravotnictví 3 Letní