Předmět: Molekulárně biologické metody ve zdravotnictví

« Zpět
Název předmětu Molekulárně biologické metody ve zdravotnictví
Kód předmětu KBBV/C377
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pejchalová Marcela, doc. Ing. Ph.D.
  • Heidingsfeld Olga, RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Fyzikálně-chemické vlastnosti nukleových kyselin. Replikace, transkripce, translace. Spektrofotometrie nukleových kyselin. Izolace nukleových kyselin Polymerázová řetězová reakce Bakteriální genom Virový genom Klonování DNA Sekvenování NK Geneticky modifikované organismy

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
Výstupy z učení
Cílem je seznámit studenty se strukturou, vlastnostmi a funkcí nukleových kyselin. Zvláštní pozornost je věnována virovému a bakteriálnímu geonomu. Studenti získají základní informace o metodách izolace nukleových kyselin a molekulárně-biologických metodách (polymerázové řetězové reakce, real-time PCR, RFLP, sekvenování, hybridizační techniky), které se dnes již běžně využívají k detekci dědičných chorob i dalších onemocnění ve zdravotnictví. Probíráno je rovněž klonování DNA, příprava a využití geneticky modifikovaných mikroorganismů.
Studenti se seznámí se základními principy využívajících nukleových kyselin pro detekci dědičných chorob i dalších onemocnění.
Předpoklady
Předmět navazuje na učivo obecné biologie a biochemie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

písemný test nebo ústní zkouška
Doporučená literatura
  • Dorian J. Pritchard, Bruce R. Korf. Základy lékařské genetiky. Praha, 2007. ISBN 978-80-7262-449-2.
  • Jan Kapras a kol. Kontrolní otázky Biologie a lékařská genetika. Praha, 1999. ISBN 80-7254-081-5.
  • Mazura I. Speciální metody molekulární biologie. Karolinum, Praha., 2001. ISBN 802460258.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta chemicko-technologická Zdravotní laborant (2013) Zdravotnictví 2 Letní
Fakulta chemicko-technologická Zdravotní laborant (2016) Zdravotnictví 2 Letní
Fakulta chemicko-technologická Zdravotní laborant (2014) Zdravotnictví 2 Letní
Fakulta chemicko-technologická Zdravotní laborant (2015) Zdravotnictví 2 Letní