Předmět: Obecná mikrobiologie

« Zpět
Název předmětu Obecná mikrobiologie
Kód předmětu KBBV/C384
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pejchalová Marcela, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Mikrobiologie (rozdělení a význam). Taxonomie bakterií. Morfologie bakterií. Stavba bakteriální buňky. Výživa mikroorganismů, zdroje základních prvků. Růst a množení bakterií (růstový cyklus, růstová křivka). Pěstování bakterií na umělých živných půdách. Podmínky přežívání a usmrcování mikrobů (vliv teploty, záření, pH, a dalších faktorů). Desinfekce a sterilizace. Biologické vlivy působící na růst a rozmnožování mikroorganismů. Enzymy. Metabolismus mikroorganismů. Způsoby získávání energie u mikroorganismů. Aerobní katabolické procesy. Anaerobní respirace. Základy genetiky mikroorganismů. Změny genetických informací mikroorganismů (mutace, rekombinace). Přenos genetické informace (konjugace, transformace, transdukce). Studijní obor: Hodnocení a analýza potravin a Farmakochemie a medicinální materiály Rozdělení bakterií - Bergerův systém. Nejdůležitější druhy bakterií (G- aerobní tyčinky a koky, G- fakultativně anaerobní tyčinky a koky, G+ koky, tyčinky a koky tvořící spóry, G+ nespirálující tyčinky, Aktinomycety, Spirochety, Mykoplasmata). Řasy a Sinice. Viry a bakteriofágy. Kvasinky, morfologie, vlastnosti, rozmnožování, rozdělení. Přehled nejdůležitějších druhů kvasinek. Plísně, charakteristika, rozmnožování, rozdělení. Přehled nejdůležitějších druhů plísní. Mikroorganismy v koloběhu prvků v přírodě. Mikroorganismy a vyšší rostliny. Vlivy působící nepříznivě na mikroorganismy v prostředí. Využití mikroorganismů.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
Výstupy z učení
Úvodní přednášky se zaměřují na postavení a význam mikroorganismů v přírodě. Studenti jsou seznámeni s prokaryotickými a eukaryotickými mikroorganismy, jejich cytologií, metabolismem, růstem a rozmnožováním, genetikou bakterií, vztahy k hostiteli, patogenitou a virulencí mikroorganismů. Závěr semestru je věnován antimikrobiálním látkám, jejich účinku, mechanismům rezistence a metodám stanovení citlivosti.
Studijní obor: Hodnocení a analýza potravin a Farmakochemie a medicinální materiály Posluchač se po absolvování předmětu orientuje v rozdělení eukaryotických a prokaryotických mikroorganismů důležitých z hlediska potravinářské mikrobiologie a v typech jejich metabolismu.
Předpoklady
Studijní obor: Hodnocení a analýza potravin KBBV/C501 - Biologie
KBBV/C407
----- nebo -----
KBBV/C501

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Studijní obor: Hodnocení a analýza potravin a Farmakologie a medicinální materiály Zkouška je ústní. Jsou prověřovány nejen obecné znalosti z předmětu, ale u oboru Hodnocení a nanlýza potravin i poznatky procvičované na laboratorních cvičeních.
Doporučená literatura
  • BEDNÁŘ M. a kol. Lékařská mikrobiologie, Marvil, 1996. null. null, null. ISBN null.
  • Celer, Vladimír. Obecná virologie. Hradec Králové: Nucleus HK, 2010. ISBN 978-80-87009-70-3.
  • Jungbauerová L. Úvod do mikrobiologie, 1998, Nakladatelství Karolinum.
  • Kaprálek F. Základy bakteriologie, 2000, Nakladatelství Karolinum..
  • Šilhánková L. Mikrobiologie pro potravináře, SNTL Praha 2005.
  • Votava M. Lékařská mikrobiologie obecná. Neptun, Brno, (2001). ISBN 80-902896-2-2.. Brno, 2001.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta chemicko-technologická Farmakochemie a medicinální materiály (2014) Technická chemie a chemie silikátů 2 Zimní
Fakulta chemicko-technologická Farmakochemie a medicinální materiály (2013) Technická chemie a chemie silikátů 2 Zimní
Fakulta chemicko-technologická Hodnocení a analýza potravin (2015) Potravinářství a potravinářská chemie 3 Zimní
Fakulta chemicko-technologická Farmakochemie a medicinální materiály (2015) Technická chemie a chemie silikátů 2 Zimní
Fakulta chemicko-technologická Hodnocení a analýza potravin (2013) Potravinářství a potravinářská chemie 3 Zimní
Fakulta chemicko-technologická Hodnocení a analýza potravin (2016) Potravinářství a potravinářská chemie 3 Zimní
Fakulta chemicko-technologická Farmakochemie a medicinální materiály (2016) Technická chemie a chemie silikátů 2 Zimní
Fakulta chemicko-technologická Hodnocení a analýza potravin (2014) Potravinářství a potravinářská chemie 3 Zimní