Předmět: Klinická mikrobiologie a virologie

« Zpět
Název předmětu Klinická mikrobiologie a virologie
Kód předmětu KBBV/C644
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vydržalová Markéta, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Sepse a septický šok. Infekce kůže a měkkých tkání. Infekce kostí a kloubů. Infekce nervového systému. Infekce dýchacích cest. Infekce dýchacích cest - pneumonie. Infekce gastrointestinálního traktu. Infekce jater a žlučových cest. Infekce močových cest. Pohlavně přenosné infekce.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
Výstupy z učení
Získání přehledu o vybraných původcích infekčních onemocnění (bakteriálních, virových, mykotických). Výklad zahrnuje popis faktorů virulence mikroorganismů, patogenezi, klinické projevy, léčbu a preventivní opatření včetně imunoprofylaxe, epidemiologii - epizootologii. Důraz je kladen na způsoby laboratorní diagnostiky zahrnující odběr, transport a zpracování infekčního materiálu, průkaz původce přímými i nepřímými metodami, klinicko-mikrobiologické hodnocení nálezu a stanovení citlivosti na antibakteriální léčiva.
Po absolvování předmětu má student znalosti o mikroorganismech vyvolávajících známá infekční onemocnění. Je schopen doporučit odběr vhodného materiálu k laboratornímu vyšetření a konzultovat výsledky s lékaři.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Závěrečná zkouška se skládá z přístupového testu a ústní části. Studenti před ústní části vyplní písemný test s 10 otázkami. Přístupový test musí studenti napsat na 60 %. Znamená to, že musí dosáhnout 12 bodů z 20. Poté jsou znalosti studentů ověřeny při ústní zkoušce.
Doporučená literatura
  • Beran J. Očkování. Praha, 2006. ISBN 80-7262-361-3.
  • Votava, M. Lékařská mikrobiologie obecná. NEPTUN, Brno 2001, 231 s.
  • Votava M. Lékařská mikrobiologie speciální. Neptun, Brno, 2003.
  • Votava, Miroslav. Lékařská mikrobiologie vyšetřovací metody. Brno: Neptun, 2010. ISBN 978-80-86850-04-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta chemicko-technologická Analýza biologických materiálů (2013) Speciální a interdisciplinární obory 1 Zimní
Fakulta chemicko-technologická Bioanalytik (2013) Chemické obory 1 Zimní
Fakulta chemicko-technologická Bioanalytik (2016) Chemické obory 1 Zimní
Fakulta chemicko-technologická Analýza biologických materiálů (2015) Speciální a interdisciplinární obory 1 Zimní
Fakulta chemicko-technologická Analýza biologických materiálů (2016) Speciální a interdisciplinární obory 1 Zimní
Fakulta chemicko-technologická Bioanalytik (2015) Chemické obory 1 Zimní