Předmět: Laboratoř molekulární biologie

« Zpět
Název předmětu Laboratoř molekulární biologie
Kód předmětu KBBV/C653
Organizační forma výuky Laboratoř
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pejchalová Marcela, doc. Ing. Ph.D.
  • Heidingsfeld Olga, RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Izolace DNA, RNA Spektrofotometrie DNA, RNA Elektroforéza v agarozovém gelu PCR, elektroforéza amplikonů Interpretace přímé a nepřímé genotypové analýzy Interpretace molekulární detekce patogenů

Studijní aktivity a metody výuky
Laborování
Výstupy z učení
Hlavním cílem předmětu je praktické zvládnutí izolace nukleových kyselin a jejich analýzu, zvládnutí metody PCR a interpretaci dílčích výsledků.
Po absolvování předmětu by měl student umět základní laboratorní úkony při izolaci nukleových kyselin z biologického materiálu, nejjednodušší analýzu nukleových kyselin a interpretaci dílčích výsledků.
Předpoklady
Předmět je určen pro absoloventy bakalářského studijního programu B3912 Speciální chemicko-biologické obory

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Písemný test.
Doporučená literatura
  • Krčmář, Břicháček. Molekulárně genetické metody ve virologické diagnostice. Brno,1993.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta chemicko-technologická Analýza biologických materiálů (2016) Speciální a interdisciplinární obory 1 Letní
Fakulta chemicko-technologická Analýza biologických materiálů (2015) Speciální a interdisciplinární obory 1 Letní
Fakulta chemicko-technologická Analýza biologických materiálů (2013) Speciální a interdisciplinární obory 1 Letní