Předmět: Mikrobiologie a epidemiologie

« Zpět
Název předmětu Mikrobiologie a epidemiologie
Kód předmětu KBBV/C666K
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Janovská Sylva, Mgr. Ph.D.
  • Mazurová Jaroslava, doc. MVDr. CSc.
  • Vydržalová Markéta, RNDr. Ph.D.
  • Mosio Petra, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Grampozitivní koky - rod Micrococcus, Staphylococcus Grampozitivní koky - rod Streptococcus, Enterococcus Gramnegativní koky - rod Neisseria Grampozitivní nesporulující tyčinky - rod Listeria, Erysipelothrix, Lactobacillus, Corynebacterium, Arcanobacterium, Rhodococcus Grampozitivní sporulující tyčinky - rod Bacillus, Clostridium Gramnegativní nefermentující bakterie - rod Pseudomonas, Burkholderia, Acinetobacter, Alcaligenes Gramnegativní aerobní tyčinky - rod Bordetella, Brucella, Francisella, Legionella Gramnegativní mikroaerofilní tyčinky - rod Gardnerella, Campylobacter, Helicobacter Gramnegativní fakultativně anaerobní tyčinky - rod Escherichia, Salmonella, Shigellla, Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter, Serratia, Proteus Gramnegativní fakultativně anaerobní tyčinky - rod Vibrio, Aeromonas, Pasteurella, Haemophilus Rod Mycobacterium, Mycoplasma Spirochety - rod Borrelia, Treponema, Leptospira Viry - rod Rotavirus, Flavivirus, Influenzavirus, Papillomavirus. Čeleď Poxviridae, Herpesviridae Dermatofyty, kvasinky.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
Výstupy z učení
Speciální mikrobiologie zahrnuje výklad charakteristik jednotlivých skupin, rodů a druhů mikroorganismů významných pro lékařskou a veterinární mikrobiologii. Je uváděn jejich význam, morfologie, antigenní struktura, patogenita a faktory virulence, kultivační nároky, fyziologické vlastnosti včetně citlivosti na antibiotika, metody laboratorního průkazu - přímé a nepřímé. Důraz je kladen na epidemiologické informace včetně možností prevence vzniku nákaz.
Po absolvování předmětu je posluchač schopen charakterizovat původce infekčních chorob a známých nákaz. Dobře se orientuje v kultivačních nárocích a postupech identifikace včetně stanovení citlivosti na antibiotika. Absolvování předmětu je nezbytné pro studium klinické mikrobiologie.
Předpoklady
KBBV/C508K - Obecná mikrobiologie KBBV/C614K - Základy lékařské genetiky

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Závěrečná zkouška se skládá z přístupového testu a ústní části. Studenti před ústní části vyplní písemný test s 10 otázkami. Přístupový test musí studenti napsat na 60 %. Znamená to, že musí dosáhnout 12 bodů z 20. Poté jsou znalosti studentů ověřeny při ústní zkoušce.
Doporučená literatura
  • BEDNÁŘ M. a kol. Lékařská mikrobiologie, Marvil, 1996. null. null, null. ISBN null.
  • GREENWOOD D. a kol. Lékařská mikrobiologie, Grada, 1999.
  • QUINN P.S. et al. Clinical Veterinary Mikrobiology, Wolfe Publishing, 1994.
  • VOTAVA M. Lékařská mikrobiologie speciální. Neptun Brno, 2003.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr