Course: Reconstruction and maintenance of railway constructions

« Back
Course title Reconstruction and maintenance of railway constructions
Course code KDS/PRUDK
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Ševčík Filip, Ing.
  • Kubát Bohumil, doc. Ing. CSc.
Course content
Regulations regarding the reconstruction and maintenance of railway construction Management organization and management of railway structures Defects and faults of railway superstructure and railway substructure Method and devices for diagnosing the condition of parts of the superstructure and the railway Railway substructure Supervisory activity in railway construction Maintenance of railway construction Reconstruction of railway structures, workflows Mechanization for maintenance and repair of the superstructure and substructure.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing)
Learning outcomes
To acquaint students with the reconstruction and maintenance of railway construction.
After completing the course, students are well versed in the construction and maintenance of railway construction.
Prerequisites
In terms of coherence it is necessary that the student has fulfilled subject KDS / PDRSP - Railway engineering.

Assessment methods and criteria
Oral examination

Examination of the object (form, content, duration) is determined in accordance with the Study and Examination Regulations UPa.
Recommended literature
  • Adámek, Walter, Jelínek, Václav, Lata, Michael, Kalinčák, Daniel. Speciální vozidla a stroje pro práci na železničních tratíc. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1998..
  • ČSN 73 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha. Stavba a přejímka, provoz a údržba. Část 2.
  • Hynek Šertler. Údržba a rekonstrukce železniční dopravní cesty.
  • J. Špánik. Údržba koľajových dráh.
  • Marusičová, Danuše. Udržování železničních tratí. Praha: vydavatelství ČVUT, 1996. 80-01-01438-X.
  • Špánik, J., Jelínek, V., Holzer, M., Mikšík, M. Mechanizácia traťového hospodárstva, VŠDS Žilina, 1993, 80-7100-134-1.
  • Špánik, J., Mikšík, M., Švec, J., Franko, J. Údržba koľajových dráh, cvičení, VŠDS Žilina, 1992, 80-7100-098-1.
  • Špánik, J., Mikšík, M., Švec, J., Franko, J. Údržba koľajových dráh, přílohy, VŠDS Žilina, 1992.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Transport Engineering Transport Structures (2013) Construction industry, geodesy and cartography 4 Winter
Faculty of Transport Engineering Transport Structures (2014) Construction industry, geodesy and cartography 4 Winter
Faculty of Transport Engineering Transport Structures (2016) Construction industry, geodesy and cartography 4 Winter