Course: Thesis

« Back
Course title Thesis
Course code KIR/P10DP
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study 2
Semester Summer
Number of ECTS credits 10
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Moravcová Markéta, Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • Metodický manuál FZS - Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce.
 • Směrnice FZS UPa č. 3/2013 - Vypracování bakalářské, diplomové práce studentů FZS.
 • Směrnice Univerzity Pardubice č. 9/2012 - Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou formální úpravu.
 • BÁRTLOVÁ, S. a kol. Výzkum a ošetřovatelství. 2. vyd. Brno: NCO NZO, 2008.
 • HENDL, J. Kvalitativní výzkum. 3. vyd. Praha: Portál, 2012.
 • CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitativního výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada, 2007.
 • MELOUN, M.; MILITKÝ, J. Kompendium statistického zpracování dat. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2013.
 • OTYEPKA, M.; BANÁŠ, P.; OTYEPKOVÁ, E. Základy zpracování dat. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013.
 • ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009.
 • TAUFER, I.; KOTYK, J.; JAVŮREK, M. Jak psát a obhajovat závěrečnou práci: bakalářskou, diplomovou, rigorózní, disertační, habilitační. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009.
 • ZVÁROVÁ, J. Základy statistiky pro biomedicínské obory. 2. dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2011.


Study plans that include the course