Course: Medical systems abroad and in the Czech Republic

« Back
Course title Medical systems abroad and in the Czech Republic
Course code KIR/P7ZSC
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Špačková Iva, Ing.
 • Šmejkalová Jindra, doc. MUDr. CSc.
Course content
Objectives and conceptions of health care policy. World Health Organization, its objectives, tasks and roles. General theory of a system, system of health care, health care as a system. Health care as a system. Health care systems in Europe and in the world. Current situation in the Czech Republic - state authorities, health insurance companies, health care providers, recipients of health care. Types and forms of health care in the Czech Republic. System of health care facilities in the Czech Republic Financing health care, payment methods. General health insurance, basic principles and rules.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Work with text (with textbook, with book)
Learning outcomes
The aim of the course is to give students information about the essence of health care systems in selected countries of the European Union and throughout the world and to acquaint them with the current situation in the Czech Republic.
Students have the knowledge of the general nature of the system and understand the health care system. Students are able to evaluate and compare differences between various health care systems in the world. Students orientate themselves (on the basis of critical analysis, evaluation and synthesis) in current situation of health care in the Czech Republic, including relevant legislation.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Didactic test

- Completion of compulsory 50% attendance at lectures - Successful completion of a written test (min. 60%)
Recommended literature
 • BARTÁK, M. Ekonomika zdraví. Praha: Wolters Kluwer, 2010.
 • BARTÁK, M. Mezinárodní srovnávání zdravotnických systémů. Praha: Wolters Kluwer, 2012.
 • HOLČÍK, J. a kol. Sociální lékařství. 2. dotisk, Učební texty, Brno: LF MU, 2011.
 • HOLČÍK, J., KAŇOVÁ, P., PRUDIL, L. Systém péče o zdraví a zdravotnictví, východiska, základní pojmy a perspektivy.. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005. ISBN 92 890 1349.
 • Janečková, Hana. Úvod do veřejného zdravotnictví. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-592-9.
 • PUSTELNÍK, K.; JAROŠOVÁ, D. Úvod do studia zdravotnických systémů. 1. vyd. Ostrava: OU, 2003.
 • ZAVÁZALOVÁ, H. Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví. 2. přepr. a dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2002.
 • Zavázalová, Helena. Inovované dodatky k vybraným kapitolám ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1569-1.
 • ZLÁMAL, J.; BELLOVÁ, J. Ekonomika zdravotnictví. 1. vyd. Brno: NCO NZO, 2013.


Study plans that include the course