Course: History, present time and prospectives of specialization Nursing

« Back
Course title History, present time and prospectives of specialization Nursing
Course code KOS/P7SHP
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hlaváčková Eva, Mgr. Ph.D.
 • Pellant Arnošt, prof. MUDr. DrSc.
Course content
Concept of contemporary Czech nursing, legislation, current state, changes, future prospects. Historical context of development of Czech nursing. History and present state of education in nursing. History and present state of professional organizations. Quality and safety of care, risk management. History and present state. Accreditation, certification, standardization. Internal audit. Nursing documentation, related legislation History and present state. Publishing and lecturing in nursing. Preparation of a grant, conference. Vision, mission, strategy of a health care facility. Terminology in nursing, NANDA taxonomy II., NIC, NOC, development, current state. Indicators of quality of care and their monitoring. Standards. Process management. Analysis, formation. Preparation of internal audit

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Methods of individual activities, Skills training
Learning outcomes
The aim of the subject is to broaden students' knowledge of the issues of contemporary Czech nursing.
Based on the knowledge of the history of Czech nursing, students understand the present and perspectives of this discipline. They are able to conduct critical evaluation and form the opinion about nursing as a scientific as well as practical discipline. They know the current concept of Czech nursing and are well-versed in the legal provisions relating to the exercise of the nursing profession. They are able to use the acquired knowledge in practice, with the aim to improve the quality of nursing care.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Oral examination, Home assignment evaluation

Completion of compulsory 80% attendance at the practicum sessions and seminars. Completing assigned written work. Successful completion of an oral examination.
Recommended literature
 • Česko. Vyhláška č. 102 ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. In Sbírka zákonů České republiky, částka 39, s. 1737-1745, 2012.
 • Česko. Vyhláška č. 98 ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci. In Sbírka zákonů České republiky, s.1666-1685., 2012.
 • Koncepce ošetřovatelství. Věstník MZ ČR, částka 9, vyd. září, 2004.
 • KAFKOVÁ, V. Z historie ošetřovatelství. Brno: IDVPZ, 1992.
 • KUTNOHORSKÁ, Jana. Historie ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010.
 • MARX, David a František VLČEK. Akreditační standardy pro nemocnice. 3. vyd. Praha: TIGIS, spol. s r. o, 2013.
 • NIGHTINGALE, F. Kniha o ošetřování nemocných. Praha: J. Otto, 1874.
 • PLEVOVÁ, Ilona a Regina SLOWIK. Vybrané kapitoly z historie ošetřovatelství. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 120 s, 2008.
 • ŠKRLA, Petr a Magda ŠKRLOVÁ. Kreativní ošetřovatelský management. 1. vyd. Praha: Advent-Orion, 477 s, 2003.
 • ŠKRLA, Petr a Magda ŠKRLOVÁ. Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních. 1. vyd. Praha: Grada, 199 s, 2008.
 • ŠKRLA, Petr. Především neublížit: cesta k prevenci pochybení v léčebné a ošetřovatelské péči. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně,162, 2005.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Studies Nursing in selected clinical specialties (2013) Health service 1 Winter
Faculty of Health Studies Nursing in selected clinical specialties (2014) Health service 1 Winter