Předmět: Dějiny lázní

« Zpět
Název předmětu Dějiny lázní
Kód předmětu UHV/DELA
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Hanulík Vladan, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1)Úvod, seznámení s literaturou, představení cílů předmětu a podmínkami jeho realizace, vymezení základní pojmů a typologie lázní (lázně jako Kurort, Anstalt, Heilbad, Welt Bad, Wellnestempel) 2)Lázně jako prostor společenské diferenciace ? způsoby sociální distinkce, vztahy mezi lékaři a pacienty, specializace lázní 3)Infrastruktura a výstavba lázní ? způsoby formování lázeňského prostoru, provázanost vývoje s komunikacemi 4)Lázeňský personál ? lazebníci, lazebnice, pokojské, kavárníci, podnikatelé 5)Genderové aspekty spojené s dějinami lázní ? lázně jako sňatkový trh 6)Lázně jako uzavřený organismus ? vztahy návštěvníků lázní k vnějšímu světu, reference o lázních v mediálním diskursu 7)Nacionalizace lázní ? šovinismus, antisemitismus a lázně v českých zemích 8)Léčebný prostor ? formy a náročnost jednotlivých typů terapií, přiměřenost a úspěšnost léčby 9)Finanční aspekty lázeňství ? nákladnost pobytu v lázních, lázně jako podnikatelský záměr 10)Soudobé problémy lázní ? vliv nemocenského pojištění na proměnu charakteru lázní, lázně jako volnočasová aktivita

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Demonstrace, Projekce, Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
 • Projekt týmový - 12 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 12 hodin za semestr
 • Samostatná kritická četba - 12 hodin za semestr
 • Sběr materiálu - 8 hodin za semestr
 • Vypracování seminární práce - 8 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem výuky předmětu Dějiny lázní je zprostředkovat studentům poznatky z rozvíjejícího se historiografického, ale i sociálně-vědného odvětví, které věnuje svou pozornost výzkumu dějin lázní a lázeňství, stejně jako jeho současné situaci ve společnosti. Představeny budou klíčové práce zahraniční provenience, jejich závěry budou studenti diskutovat na základě samostatné přípravy ze zadaných materiálů. Cílem výuky bude také propojení výuky zahraničních trendů výzkumu s jejich aplikováním na prameny české provenience. Studenti tedy budou vytvářet v rámci týmové spolupráce mikroseminární práce, které budou posléze zveřejňovány v podobě internetové prezentace.
Studenti budou díky práci v hodinách rozvíjet možnosti svého kritického myšlení, prohloubí své kompetence k týmové spolupráci. Osvojí si aktuální poznatky vztahující se k výzkumu dějin lázeňství a budou schopni tyto poznatky využívat při výzkumné práci s prameny.
Předpoklady
Pasivní znalost světového jazyka (německý či anglický jazyk).

Hodnoticí metody a kritéria
Posouzení zadané práce, Systematické pozorování

Samostatná příprava na semináře z připravených materiálů (dostupných v rozhraní Stag). Zapojení se do týmové přípravy výstupu v podobě mikroseminárních prací, které budou na základě výzkumu pramenů přibližovat některé z probíraných apektů dějin lázní. Dané práce budou zveřejňovány v podobě internetové prezentace.
Doporučená literatura
 • Alain Corbin. Meerelust. Das Abendland und die Entdeckung der Küste 1750-1840. Berlin, 1988.
 • Manuel Frey. Der reinliche Bürger, Enstehung und Verbreitung bürgerlicher Tugenden in Deutschland, 1760-1860. Göttingen, 1997.
 • Miloš Kočka - Alois Kubík. Vincenz Priessnitz. Světový přírodní léčitel. Štíty, 2006.
 • Raingard Esser ? Thomas Fuchs . .), Bäder und Kuren in der Aufklärung. Medizinaldiskurs und Freizeitvergnügen. Berlin, 2003.
 • Reinhold P. Kuhnert. Urbanität auf dem Lande, Badereisen nach Pyrmont im 18. Jahrhundert. Göttingen, 1984.
 • Roy Porter. Největší dobrodiní lidstva. Historie medicíny od starověku po současnost. Praha, 2001.
 • Susanna Stolz. , Die Handwerke des Körpers, Bader, Barbier, Perückenmacher, Friseur, Folge und Ausdruck historischen Körperverständnisses. Berlin, 1992.
 • Sylvia Hahner-Rombach. Ohne Wasser ist kein Heil! Medizinische und kulturelle Aspekte der Nutzung von Wasser. Stuttgart, 2005.
 • Sylvie Ostrovská. Slavné ženy v Teplicích. Křižovatky moci a slávy. Teplice, 2006.
 • Vladimír Křížek. Obrazy z dějin lázeňství. Praha, 1987.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta filozofická Historie (dvouoborové) (2013) Obory z oblasti historie 1 Zimní
Fakulta filozofická Historie (dvouoborové) (2013) Obory z oblasti historie 1 Zimní
Fakulta filozofická Kulturní dějiny (2013) Obory z oblasti historie 1 Zimní