Course: Methods of the Preservation of Material Cultureents

« Back
Course title Methods of the Preservation of Material Cultureents
Course code UHV/MOHM
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hrubý Vladimír, doc. PhDr.
Course content
Předmět se zabývá základními metodami, principy a způsoby, které se aplikují v památkové péči. Výuka bude zaměřena zejména na několik základních okruhů - památkový urbanismus, rekonstrukce a opravy architektonických a stavebních památek, restaurování, použití moderních i tradičních technik a technologií, materiálů v památkové péči,dále se soustředí na interiéry památkových objektů s důrazem na hrady a zámky, které jsou zpřístupněné veřejnosti a církevní památky.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Projection
Learning outcomes
Výuka je zaměřena na získání základního přehledu o principech, metodách a praktických způsobech vedoucích k ochraně uměleckých děl a hmotných nemovitých a movitých památek.
Cílem předmětu je získání základního přehledu principů, metod a praktických způsobů vedoucích k ochraně uměleckých děl, nemovitých a movitých památek. -teorie a praxe památkového urbanismu, památkové objekty, restaurování, techniky, technologie a materiály v pam.péči. Student si osvojí odbornou terminologii, získá základní znalosti o principech atechn ologii restaurování a obnovy hmotných památek různého typu a seznámí se s různými přístupy při ochraně památek.
Prerequisites
Předpokladem je znalost dějin a teorie památkové péče.

Assessment methods and criteria
Discussion

Zápočet bude udělen na základě předložení seznamu přečtené literatury a ústního pohovoru k jednotlivým okruhům.
Recommended literature
 • Hlobil, I. K teorii interiérové instalace české památkové péče. In: Sborník památkové péče v Severomoravském kraji V.. Ostrava, 1982.
 • Hlobil, I. Teorie městských památkových rezervací ( 1900-1975. Praha, 1985.
 • Hlobil, I. Vincenc Kramář a výtvarná teorie restaurování. In: Vincenc Kramář - od starých mistrů k Picassovi.. Praha, 2000.
 • Hlobil, Ivo. Na základech konzervativní teorie české památkové péče : výbor z textů. Praha: Národní památkový ústav ústřední pracoviště :, 2008. ISBN 978-80-87104-32-3.
 • Hošek, J.,Losos, L. Historické omítky: průzkumy, sanace, typologie.. Praha, 2007.
 • Kopecká, I., Nejedlý, V. Průzkum historických materiálů:analytické metody pro restaurování a památkovou péči. Praha, 2005.
 • Kuča, K., Kučová, V. Principy památkového urbanismu. Příloha časopisu Zprávy památkové péče, roč. 60. . Praha, 2000.
 • Macek, P. Standartní nedestruktivní stavebně historický průzkum. Příloha časopisu ZPP. Praha, 1997.
 • Petr, F. O starých malbách a jejich restaurování. Praha, 1954.
 • Petr, F. Umělecké dřevořezby a jejich restaurování. Praha, 1953.
 • Suchomel, M. Záchrana kamenných soch. Praha, 1998.
 • Štorm, B. Základy péče o stavební památky. Praha, 1965.
 • štulc, J., Láska, V., Schubert, A. Péče o střechy historických budov. Praha, 1997.
 • Štulc, J., Suchomel, M., Maxová, I. Péče o kamenné sochařské a stavebnípamátky. Praha, 1998.
 • Teplý, B. Konzervování a restaurování kamene. Hořice v Pokrkonoší, 1997.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Arts and Philosophy Cultural History (2013) History courses 2 Winter