Course: Introduction to the Study of Cultural History

« Back
Course title Introduction to the Study of Cultural History
Course code UHV/USKD2
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Lenderová Milena, prof. PhDr. CSc.
 • Hanulík Vladan, Mgr. Ph.D.
Course content
1. Microhistory 2. Thick description in historiography 3. Lingustic turn and poststructuralism 4. Michel Foucault and governmentality 5. Michel Foucault and analysis of discourse 6. Memory studies 7. Oral history 8. Gender history 9. New directions in history of politics 10. History of social classes "beyond the edge" 11. History of the body 12. Metahistory 13. Final exam

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book)
 • unspecified - 12 hours per semester
 • unspecified - 30 hours per semester
 • unspecified - 19 hours per semester
 • unspecified - 13 hours per semester
Learning outcomes
Introduction to Cultural History II. is aimed at demonstrating the wide range of approaches, which were used by the main authorities in the framework of cultural history. During lessons the study group will focus on specific types of methodological approaches, theoretical concepts and thematic groups between the most important works of cultural history historiography both, foreign and Czech origin. The objective will be to demonstrate how the authors were using different types of historical sources.
Emphasis will be placed on development of critical thinking skills, in particular also on the ability of understanding to the value and content of historical texts and the subsequent establishing own opinion on the main issues. The ability to construct special text will be a prerequisite for passing the final exam.
Prerequisites
Previous completion of the course Introduction to Cultural History I. Passive knowledge of English, German or French.
UHV/USKD1

Assessment methods and criteria
Creative work analysis

Student will be evaluated on the basis of written essay and its oral defense. For the composing of essays will be reserved the final hour, the topic will be announced to students one week in advance. In the essay students have to respond to the specific historical document related to the notified thematic issue. By the composing of essay can students use any available resources except internet (open book exam).
Recommended literature
 • BROWNING, CH. R. Obyčejní muži. 101. záložní policejní prapor a "konečné řešení" v Polsku. Praha: Argo, 2002.
 • BURKE, P. Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales 1929 - 1989.. Praha, 2004.
 • CORBIN, A. Na stopě neznámému. Praha, 2007.
 • DÜLMEN, R. v. Historická antropologie: vývoj, problémy, úkoly.. Praha, 2002.
 • DÜLMEN, R. v. Kultura a každodenní život v raném novověku. Díl 1.. Praha, 1999.
 • FOUCAULT, M. Dějiny sexuality I. Vůle l vědění; II. Užívání slastí; III. Péče o sebe.. Praha, 2003.
 • FOUCAULT, M. Dohlížet a trestat.Kniha o zrodu vězení.. Praha, 2000.
 • GINZBURG, C. Sýr a červi. Praha: ARGO, 1999.
 • HIML, P. Zrození vagabunda. Neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století. Praha, 2007.
 • IGGERS, G. W. Dějepisectví ve 20. století: od vědecké objektivity k postmoderní výzvě.. Praha, 2002.
 • JORDANOVA, L. Sexual Visions. Images of Gender in Science and Medicine betweem the Eighteenth and Twentieth Centuries.. Wisconsin, 1989.
 • LENDEROVÁ, M. Chytila patrola .. aneb prostituce za Rakouska i republiky. null. Praha, 2002. ISBN null.
 • LENDEROVÁ, M. K hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století. Praha, 1999.
 • LENDEROVÁ, M.; RÝDL, K. Radostné dětství? Dítě v Čechách 19. století.. null. Praha, 2006. ISBN null.
 • LENDEROVÁ, M. Tragický bál. Život a smrt Pavlíny ze Schwarzenbergu. Praha, 2004.
 • MANGUEL, A. Čtení obrazů.. Brno, 2008.
 • MANGUEL, A. Dějiny čtení.. Praha, 2007.
 • MAŤA, P. Svět české aristokracie (1500 - 1700). Praha: NLN, 2004.
 • NODL, M.; Tinková,D. Antropologické přístupy v historickém bádání.. Praha, 2007.
 • PETRÁŇ, J. Příběh Ouběnic. Mikrohistorie české vesnice.. Praha, 2001.
 • PORTELLI, A. The Battle of Valle Giulia.. New York, 1997.
 • ŘEPA, M. Poetika českého dějepisectví. Brno: Host, 2006.
 • TINKOVÁ, D. Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa. null. Praha, 2004. ISBN null.
 • VANĚK, M.;OTÁHAL,M. 100 studentských revolucí. Studenti v období pádu komunismu - životopisná vyprávění.. Praha, 1999.
 • White, H. Metahistory. The Historical Imagination in the Nineteenth Century Europe. Baltimore, 1972.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Arts and Philosophy Cultural History (2013) History courses 2 Summer