Course: History of Visual Art in the Czech Lands I

« Back
Course title History of Visual Art in the Czech Lands I
Course code UHV/VKCZ1
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hrubý Vladimír, doc. PhDr.
Course content
Základní charakteristika výtvarné kultury v českých zemích a její vztah k soudobému uměleckému dění v Evropě v období od raného středověku do počátku baroka. Umění na území Velké Moravy a v Čechách do konce 10. st.( architektura, užité umění). Románské umění ( architektura, sochařství, malířství, užité umění). Gotické umění 1230-1471(urbanismus, architektura, sochařství, malířství). Pozdní gotika ( architektura, sochařství, malířství). Renesance a manýrismus ( urbanismus, architektura, sochařství, malířství, grafika a knihtisk)

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Monitoring, Projection
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Oral examination, Discussion

Zápočet je udělen na základě absolvování závěrečného ústního pohovoru, při kterém student prokáže znalost probírané látky a četbu doporučené literatury (nejméně 5 knih /mimo přehledová kompendia a slovníkové práce/, příp. časopiseckých statí).
Recommended literature
 • Fajt, J. Karel IV. Císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády posledních Lucemburků 1347-1437.. Praha, 2006.
 • Fučíková, E.-Bukovinská, B.-Muchka, I. Umění na dvoře Rudolfa II.. Praha, 1991.
 • Horová, A.(ed.). Nová encyklopedie českého výtvarného umění, A-Ž.. Praha, 1995.
 • Kol.autorů. Dějiny českého výtvarného umění I / 1-2. Od počátku do konce středověku. Praha, 1984.
 • Kol.autorů. Dějiny českého výtvarného umění II / 1-2. Od počátku renesance do konce baroka. . Praha, 1989.
 • Kutal, A.. České gotické umění. Praha, 1972.
 • Merhautová, A., Třeštík, D. Románské umění v Čechách a na Moravě. Praha, 1983.
 • PETRÁŇ, J. Dějiny hmotné kultury I - II. Praha, 1985.
 • Royt, Jan. Mistr Třeboňského oltáře. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2262-0.
 • ŠAMÁNKOVÁ, E. Architektura české renesance. Praha, 1961.
 • Vlček, P. Ilustrovaná encyklopedie českých zámků. Praha, 2001. ISBN 80-7277-028-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Arts and Philosophy Protection of Historical Heritage and Archeology (2013) History courses 2 Winter