Course: Selected Captures of the History of Visual Art

« Back
Course title Selected Captures of the History of Visual Art
Course code UHV/VKDVK
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Hrubý Vladimír, doc. PhDr.
Course content
Urbanismus. Historický vývoj měst. Křesťanská sakrální architektura a její typologie. Křesťanský chrám ? interiér a jeho vybavení ( oltář, kazatelna, paramenta aj.). Církevní řády, kláštery a další řádové stavby. Synagoga a židovské objekty. Historický vývoj zahrad a parků. Architektonické řády. Základní typologie šlechtických sídel. Kniha a její ilustrace ( kodex, knihtisk, knižní malba aj.). Techniky malby ( deskový obraz, nástěnná malba), sgrafito, polychromie. Sochařské techniky. Sgrafito. Ornament.

Learning activities and teaching methods
unspecified, Projection, Skills training
Learning outcomes
Cílem předmětu je rozšířit a prohloubit znalosti z vybraných oblastí dějin umění. Získané poznatky budou sloužit k popisu a rozboru uměleckých památek a k zařazení uměleckého díla do širšího kontextu.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Oral examination, Discussion

Zvládnutí základní terminologie z dějin výtvarné kultury a z vybraných oblastí oboru. Studium doporučené literatury.Ústní pohovor, přezkoušení znalostí.
Recommended literature


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Arts and Philosophy Protection of Historical Heritage and Archeology (2013) History courses - -