Course: Financial innovations and economic competition

« Back
Course title Financial innovations and economic competition
Course code URBV/PFIHS
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kraftová Ivana, doc. Ing. CSc.
 • Maštálka Martin, Ing. Ph.D.
Course content
Essence and types of financial innovation. The development of financial innovations in the world, in Europe and in the CR. Selected traditional and alternative financing forms and financial instruments. Fundraising as a financing form in non-profit sector. Financial instruments in programming period 2014-2020. Selected problems of financial management with an accent on financial leverage. Project peparing, elaboration of project with LF method. Project budgeting. Competition and its protection in the EU and in the CR. Public contracts - importance, regulation in the EU and in the CR. Effectiveness assesment of public contrats.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Skills training
 • unspecified - 35 hours per semester
 • unspecified - 20 hours per semester
 • unspecified - 26 hours per semester
 • unspecified - 39 hours per semester
Learning outcomes
The goal is to acquire the necessary knowledge and skills in the areas of financing and utilization of financial innovation with accent on project financing, fundraising, protection of competition and public contracts.
Preparedness in terms of flexibility for development in the area in the future, and achieving the capacity to assess the individual financial instruments and their use in the management of regional development.
Prerequisites
The course assumes knowledge of finance, financing methods, innovation - all at the undergraduate level; the advantage is knowledge of the principles of the EU economic policy.

Assessment methods and criteria
Oral examination, Written examination, Home assignment evaluation, Student performance assessment

Assignement is awarded for acceptable project, and min. 75% attendance in seminars. The exam consists of a written and an oral part. The quality of the project (20 % weight), the written test (40 % weight) and oral exam verifiing knowledge, reasoning ability and professional debates (40 % weight)enter into the classification.
Recommended literature
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
 • zákon 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže v platném znění.
 • Dvořák, Ivan. Rizikový a rozvojový kapitál : venture capital. Praha: Management Press, 1998. ISBN 80-85943-74-3.
 • Kraftová, Ivana. Finanční analýza municipální firmy. Praha, C.H.Beck, 2002. ISBN 80-7179-778-2.
 • Kraftová, Ivana. Prosperující podnik v regionálním kontextu. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. ISBN 978-80-7357-989-0.
 • Ochrana, František. Programové financování a hodnocení veřejných výdajů : teorie a metodika hodnocení veřejných výdajů a veřejných služeb v systému programové alokace zdrojů. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-13-2.
 • Ochrana, František. Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Praha: Management Press, 2001. ISBN 80-7261-018-X.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Economics and Administration Regional Development (2014) Economy 2 Winter
Faculty of Economics and Administration Regional Development (2013) Economy 2 Winter
Faculty of Economics and Administration Regional Development (2013) Economy 2 Winter
Faculty of Economics and Administration Regional Development (2014) Economy 2 Winter