Course: Law System of the Czech Republic

« Back
Course title Law System of the Czech Republic
Course code USSV/KPRR
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Šmíd Martin, JUDr. Ph.D.
 • Staněk Jaroslav, JUDr. Ing. CSc.
Course content
Introduction to the Czech Republic legal system. Essentials of the Czech Republic institutional system including basic rights and freedoms. Civil law. Property rights and land registry. Basic and selected issues of the law of obligations. Liability for damage and unjust enrichment. Essentials of incorporeal property rights. Civil trial - basic terms, discovery trial, legal remedies, execution of resolution and distrainment. Basic terms of commercial law. Business companies and cooperatives. Essentials of commercial contractual relationships. Protection of economic competition. Introduction to criminal law.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book)
Learning outcomes
The aim of the course is to acquaint the students with principles of the Czech legal system especially with essentials of institutional, civil, commercial and criminal law as well with essentials of general legal theory.
Students acquire basic overview of the topic including the skill to make necessary comparison.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Oral examination, Didactic test

The assignment is granted upon completion of the following conditions: writting of an essay
Recommended literature
 • Vedle výše uvedených publikací (které lze nahradit studiem z jiných vhodných informačních zdrojů) bude pro úspěšné zvládnutí předmětu vyžadována orientační znalost následujících právních předpisů, resp. jejich dále specifikovaných částí: ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, Listina základních práv a svobod vyhlášená pod č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (alespoň §1-§51, §100-§459, §488-§587, zákon č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (alespoň §1-§32, §67-§102, §120-§175,§201, §206, §228-§235, §236-§240, §251-§275),zákon č. 262/2006 Sb.,zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (min. §1-§77). Podrobná znalost bude vyžadována pokud jde o obsah přednášek..
 • Zákon č. 128/2000 S., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Sedláček, Josef. Úvod do práva : distanční opora. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. ISBN 978-80-7395-340-9.
 • Sedláček Josef, Závruka Milan. Úvod do obchodního práva. Pardubice, 2012. ISBN 978-80-7395-469-7.


Study plans that include the course