Course: Administrative Law II

« Back
Course title Administrative Law II
Course code USSV/KSPP2
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Janderová Jana, JUDr. Ph.D.
Course content
Expropriation and restrictions of property rights Local self-government Public service Supervision of public administration Administrative justice Liability in public administration Right of access to information Petitions and Complaints Concept of European administrative law

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book)
Learning outcomes
The aim of the subject is to acquaint the students with the selected topics of administrative law, especially the self-government, supervision of the administration and its liability, and their practical application.
Students will have a basic understanding of the functioning of public administration in the Czech Republic and will be able to apply selected legislation to simpler merits.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Oral examination, Home assignment evaluation, Student performance assessment

The exam shall consist of a written and oral part.
Recommended literature
 • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů..
 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Hendrych D. a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha: C.H.Beck 2012..
 • Kadečka, S. Právo obcí a krajů v České republice. Praha, C.H. Beck, 2003.
 • Pohahač, R. Průvodce veřejnou správou. Praha, ISV, 1999.
 • Pomahač., R., Vidláková, O. Veřejná správa. Praha, C.H. Beck, 2002.
 • Průcha, P. Správní právo. Obecná část, 7.vydání. Brno, PF MU, 2007.


Study plans that include the course