Course: Regional Administration

« Back
Course title Regional Administration
Course code USSV/PUZS
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Fuka Jan, Ing. Ph.D.
Course content
Basic determination od local government in the Czech Republic, the role in the public administration system. Historical background and current local government in our country. The specifics of local state administration and local government in the Czecg Republic. The municipal authorities, regions and organizations. Basic economic context of local administration. Management and marketing at local and regional level. local administration and local development, education, culture, sport and tourism. local administration and security. local administration and the environment. local administration and the use of modern technology. Characteristics of local administration in selected EU countries.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book)
Learning outcomes
The aim of the course is to acquaint students with the specifics of functioning, performance and structure of local state administration and local government in the Czech Republic.
Students will be able to apply modern methods of organization in municipal state administration in the legal system of the Czech Republic.
Prerequisites
Students should have a basic knowledge of public administration.

Assessment methods and criteria
Written examination, Home assignment evaluation, Discussion

Assignment is according to the seminar work submission, examination - passing the test or oral exam.
Recommended literature
 • Čapková, S. Local Government and Economics Development. Budapest, Hungary, 2005.
 • Exner. Obce, města, městské části. Praha, 2004.
 • Hendrych, D. Správní věda: teorie veřejné správy, 2.dopl.a rozš. vyd. Praha, ASPI, 2007.
 • Janák, J., Hladíková, Z., Dobeš, J. Dějiny správy v českých zemích od počátku státu až po současnost. Praha, 2005.
 • Janečková, L., Vaštíková, M. Marketing měst a obcí. Praha, 1999.
 • Kolektiv autorů. Úvod do regionálních věd a veřejné správy, Plzeň, Aleš Čeněk, s.r.o. 2004, ISBN : 80 - 86473 - 80 - 5.
 • Koudelka. Obce a kraje. 2001.
 • Koudelka Z. Průvodce územní samosprávou po 1.1.2003 , Praha ,LINDE Praha , 2003 , ISBN : 80 - 7201 - 403 - X.
 • Lynn T. Drennan and Allan McConneli. Risk and crisis management in the public sector, 1st en London: Routledge, 2007.
 • PEKOVÁ, J.:. Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha: Management Press, 2004.


Study plans that include the course